+48 22 213 91 30         biuro@praktycybiznesu.org

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Praktyków Biznesu z siedzibą w Ząbkach, ul. Powstańców 24N/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000528184 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1251629061,  REGON: 147491930.
 2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy na kawę, certyfikat ukończenia szkolenia. Fundacja Praktyków Biznesu nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Fundację Praktyków Biznesu wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.praktycybiznesu.pl, pocztą elektroniczna lub faksem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Fundacji Praktyków Biznesu). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z biurem  Fundacji Praktyków Biznesu. Przesłanie do Fundacji Praktyków Biznesu wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Fundacją Praktyków Biznesu, a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Fundacja Praktyków Biznesu najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Fundacja Praktyków Biznesu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób,
  c) liczba osób zgłoszonych na jedno szkolenie przez jedną firmę / organizację przekracza 4 (pracownicy jednej firmy mogą stanowić nie więcej niż połowę grupy w jednym terminie szkolenia).
 6. Fundacja Praktyków Biznesu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Fundacji Praktyków Biznesu w ING Banku nr konta 73 1050 1025 1000 0090 3046 9952 najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faksu/e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).
 9. Fundacja Praktyków Biznesu zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Fundacji Praktyków Biznesu w terminie wskazanym w punkcie 8.
 10. Potwierdzenie wpłaty zostanie wystawione w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłane pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.
 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Fundacji Praktyków Biznesu. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Fundacji Praktyków Biznesu. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 12. Z zastrzeżeniem punktu 13, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  szkolenia, Fundacja Praktyków Biznesu zastrzega sobie prawo zwrotu jedynie 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Fundacja Praktyków Biznesu zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 14. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym, niż potwierdzony przez Fundacje Praktyków Biznesu zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z wybranego szkolenia.
 15. Fundacja Praktyków Biznesu zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby Prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec Fundacji Praktyków Biznesu, a także z innych powodów bez podania przyczyny.
 16. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 17. Fundacja Praktyków Biznesu będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.